Type 2 Diabetes

Type 2 Diabetes Study (drug naive) (2016)
Screened 14, randomized 7

Type 2 Diabetes (2014-2015)
Screened 24, randomized 12

Type 2 Diabetes (2011)
Screened 14, randomized 8

Other Concluded Studies